PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Evenementen Vereniging Amsterdam (hierna: “E.V.A”) omgaat met de persoonsgegevens van verenigingsleden en anderszins betrokkenen. E.V.A. hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

Het (nieuwe) lid van onze vereniging en/of anderszins betrokkene worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk ook “de gebruiker” of “jij” genoemd.

 

Gegevensverantwoordelijke: E.V.A.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Evenementen Vereniging Amsterdam (E.V.A.), gevestigd en zaakdoende in (1013 BE) Amsterdam aan de Archangelkade 31 (KvK-nummer: 75003805), hierna “E.V.A.”, is verantwoordelijk voor de in dit Privacy Statement omschreven verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. E.V.A. is aldus de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

 

Onze Website

E.V.A. beheert een verenigingswebsite, al dan niet gekoppeld aan de inzet van social media. Deze website en eventuele social media worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “de Website” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de website: www.evenementenvereniging.amsterdam.nl

In het algemeen kan E.V.A. gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker, (nieuw) lid of anderszins betrokkene aanmeldt voor een nieuwsbrief van E.V.A., als je een evenement bezoekt van E.V.A., zoals bijvoorbeeld een borrel of netwerkbijeenkomst, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Website, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die E.V.A. daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze overeenkomst(en) uit te voeren in het kader van jouw lidmaatschap, diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, en in het voorkomende geval om onze (nieuwe) leden goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

 

De manier waarop E.V.A. gegevens verzamelt
E.V.A. kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

 • Direct van jou als (nieuw) lid of anderszins betrokkene – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze Website, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert en/of jezelf registreert op onze Website.
 • Via onze Website – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening – verzamelt E.V.A. via onze Website verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies.
 • Via de websites van een derde – E.V.A. kan in het voorkomende geval ook gebruikmaken van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van E.V.A.. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de Website van deze derden, wanneer zij in opdracht van E.V.A. als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online terbeschikkingstelling van tickets voor door of vanwege E.V.A. georganiseerde evenementen, zoals bijvoorbeeld een borrel of netwerkbijeenkomst, via de Website van onze mogelijke ticketpartner(s). Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van E.V.A. kunnen in het voorkomende geval via hun Website ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. E.V.A. is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van E.V.A. plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid en de voorwaarden van deze betreffende Website en platforms.

 

De gegevens die E.V.A. verzamelt
E.V.A. kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die E.V.A. van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, e-mailadres, gegevens over jouw onderneming, lidmaatschapsnummer;
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je lid wordt of bent ontvang je een factuur van E.V.A. voor de financiële afhandeling en administratie van jouw lidmaatschap;
 • Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van E.V.A. verderop in dit Privacy Statement;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze Website, inclusief blog, of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand.

 

Redenen waarom E.V.A. gegevens gebruikt
E.V.A. kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker, (nieuw) lid of anderszins betrokkene – E.V.A. gebruikt jouw gegevens wanneer je lid van onze vereniging wordt, anderszins een overeenkomst met ons aangaat, een dienst af te nemen, zodat wij:
 • de aanmelding van jouw lidmaatschap kunnen verwerken;
 • de betaling van de contributie kunnen aanvaarden;
 • jou klantenservice en after sales kunnen verlenen;
 • kunnen verifiëren dat jij de verantwoordelijke en bevoegde persoon van het betrokken lid bent.
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:
 • marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze service en diensten te verbeteren en om nader invulling te kunnen geven aan onze statutaire doelstelling(en);
 • voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en onze bijeenkomsten, die door of vanwege E.V.A. worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over de borrel of bijeenkomst waar je toegang toe kunt krijgen of andere, soortgelijke evenementen van of vanwege E.V.A.;
 • om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals bevestigingen van (verlenging) lidmaatschap en herinneringen aan onze borrels en bijeenkomsten;
 • om onze periodieke E.V.A. nieuwsbrief te versturen;
 • om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.

Jouw gegevens als gebruiker, (nieuw) lid en/of betrokkene anderszins zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van E.V.A. willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie.

 

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door in het voorkomende geval akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement en/of het Privacy Statement van E.V.A. bij de aanmelding van jouw lidmaatschap geef je ons toestemming:

 • om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot jouw lidmaatschap en toekomstige borrels en bijeenkomsten van of vanwege E.V.A.. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media. Deze persoonlijke marketingvoorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder;
 • om je als gebruiker, (nieuw) lid en/of betrokkene anderszins diensten te kunnen leveren, al dan niet gebaseerd op jouw lidmaatschap;
 • om onze periodieke E.V.A. nieuwsbrief te versturen;.

 

E.V.A. deelt ook gegevens met derden

 • direct aan E.V.A. gerelateerde ondernemingen die specifieke diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, developers en hostingpartners die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • onze eventuele medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij onze borrels en bijeenkomsten (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
 • overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

 

Website van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites en/of platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of social media van sponsors van E.V.A., waarnaar E.V.A. verwijst of eventuele social media buttons op onze Website, waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. E.V.A. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. E.V.A. adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

 

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • je kunt in het voorkomende geval aan ons verzoeken je gegevens voor de periodieke E.V.A nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen en om, in het voorkomende geval, personalisering van onze Website volledig uit te zetten;
 • verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege ons ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege ons geen informatie meer ontvangt anders dan noodzakelijk ter uitvoering van jouw lidmaatschap en/of andere tussen ons gesloten overeenkomsten;
 • ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aan- en uitzetten of je push notificaties van of vanwege ons wilt ontvangen;
 • voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid verderop in dit Privacy Statement.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@evenementenvereniging.amsterdam.

 


Het onderhouden van jouw informatie
Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Wij hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om jouw lidmaatschap correct te kunnen uitvoeren en de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons verenigingsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als wij dat toch doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande, door de Europese Commissie goedgekeurde mechanismen:

 • EU-VS Privacy-schild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

 

Cookiebeleid E.V.A.

We kunnen op onze Website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website op een computer achterlaat. De Website instrueert de webbrowser waarmee de Website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die wij kunnen gebruiken. 

Instellen van voorkeuren 
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Website verminderen. Je kunt via jouw browserinstelling je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.

 

 • Functionele cookies 
  E.V.A.
  maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Website, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur.
 • Analytische cookies 
  E.V.A.
  kan in het voorkomende geval ook gebruikmaken van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Website worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Website steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo kan bijvoorbeeld geregistreerd worden hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina wordt geklikt maar ook of een bepaalde link technisch niet goed functioneert.

  E.V.A.
  zal in het geval gebruik genaakt wordt van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van een partner van E.V.A., een bewerkersovereenkomst met Google sluiten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat in het voorkomende geval de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

   

 • Social media cookies 
  E.V.A. kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een pagina te delen met vrienden via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van bijvoorbeeld Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun Website en/of platforms.

   

  Alle informatie die op onze Website met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

 

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als gebruiker contact met ons opnemen via privacy@evenementenvereniging.amsterdam.

 

Wijzigingen Privacy Statement
E.V.A. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van E.V.A. te lezen. Als E.V.A. belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: juni 2019